Биздин колледж

 Эң оор жакырчылык билимсиздик.

Нарын Агрардык экономикалык колледжинин миссиясы:
  • Компетенттүүлүк мамиле менен заманбап билим берүү процессинде сапаттын кепилдигин камсыздоо; билим берүүнүн, илимдин жана маданияттын дүйнөлүк мейкиндигине интеграциялануну; жаштарда адептик, маданий жана илимий баалуулуктарды калыптандыруу;
  • Мамлекеттин экономикалык, социалдык жана саясий өнүгүүсүн камсыздоо үчүн өзүнүн илиминде,өндүрүштө жана кесиптик ишмердүүлүгүндө жүзөгө ашыра ала турган жогорку профессионалдык кадрларды даярдоо;
  • Борбордук Азиядагы эң мыкты колледждердин катарына кирүү.
  • Окутуунун жаңы технологияларын пайдаланып, билимдин сапатын жакшыртып, улуттук артыкчылыктарды өнүктүрүү менен атаандаштыкка туруштук берүүчү татыктуу адистерди даярдоо;
  • Колледждик илимдин мыкты салттарын сактоо аркылуу дүйнөлүк алдынкы университеттер, илимий мекемелер менен тыгыз кызматташып, гуманитардык, табигый, фундаменталдык, прикладдык илимдердеги изилдөөлөрдүн натыйжалуулугуна жетишүү жана илимге таянып, коомдун, өлкөнүн өнүгүүсүн камсызкылуу.
  • Жаштарды патриоттуулукка, гуманизимге, адамзаттык баалуулуктарды урматтоого тарбиялоо. Азыркы коомго керектелүүчү билимдерге жана кесиптик компетенцияларга ээ болууда инсандын муктаждыктарын канааттандыруу.